Nodibināta “Bieriņu apkaimes attīstības biedrība”

Publicēts 28.09.2017. sadaļa Aktualitātes, Biedrība, Notikumi
 • Iesaki

21.septembrī “Bieriņkrogā” bija sapulcējušies vairak kā 30 bieriņieši, kuri vienojās par apkaimes biedrības dibināšanu. 

 • Tika apstiprināti biedrības statūti(vari lasīt zemāk),
 • Tika ievēlēta valde – Sanita Dika-Bokmeldere, Inese Sirmā, Ilze Egle, Justīne Panteļejeva, Viesturs Silenieks.
 • Jaunievēlētā valde vienbalsīgi par valdes priekšsēdētāju ievēlēja Sanitu Diku-Bokmelderi
 • Biedrības dibinātāji ievēlēja par biedrības revidentu Viesturu Gurtlavu
 • Jaunievēlētiem valdes locekļiem tika dots pilnvarojums iesniegt visus nepieciešamos dokumentus Uzņēmumu reģistrā.

Pēc reģistrācijas apliecības saņemšanas tiks sasaukta biedrības valdes sēde, lai tā vienotos par darbu plānu, svarīgākajiem uzdevumiem, pirmajiem darbiem. Tad arī sekos vairāk informācija par to kā var iestāties biedrībā, par iespēju iesaistīties biedrības darbā un daudzas citas praktiskas lietas.

 

Bierņu apkaimes attīstības biedrības statūti

1.nodaļa. Biedrības nosaukums

1.1. Biedrības nosaukums ir “Bieriņu apkaimes attīstības biedrība” (turpmāk tekstā – Biedrība).

2.nodaļa. Biedrības mērķi un uzdevumi

 • Biedrība ir brīvprātīga personu apvienība, kas nodibināta, lai sasniegtu statūtos noteikto mērķus – sabiedriskā labuma darbība, kas izpaužas kā Rīgas pilsētas Bieriņu apkaimes publiskās telpas attīstības un pilsoniskās sabiedrības veidošanās veicināšana, kam nav peļņas gūšanas rakstura.
 • Biedrība nepārstāv un nepopularizē nevienas politiskas organizācijas vai reliģijas ideoloģiju, mērķus un viedokļus.
 • Biedrības uzdevumi ir:
  • izstrādāt un īstenot pasākumus Bieriņu apkaimes attīstības veicināšanā;
  • izstrādāt un īstenot pasākumus Bieriņu apkaimes vides un infrastruktūras pilnveidošanā un aizsardzībā;
  • aktīva un ilgtermiņa sadarbošanās ar Bieriņu apkaimes iedzīvotājiem;
  • sekmēt Bieriņu apkaimes iedzīvotāju cilvēktiesību aizsardzību atbilstoši Eiropas Savienības cilvēktiesību tiesiskajam regulējumam;
  • zinātnes, kultūras, mākslas, sporta, izklaides, drošības, vides aizsardzības, veselības, mobilitātes veicināšana un pilsoniskās sabiedrības attīstība;
  • vērsties valsts un pašvaldību institūcijās, kā arī tiesā un aizstāvēt savu biedru, Bieriņu apkaimes iedzīvotāju tiesības vai ar likumu aizsargātās intereses;
  • pārstāvēt Bierņu apkaimes iedzīvotāju intereses valsts un Rīgas pašvaldības institūcijās;
  • regulāri tiekoties, biedriem atsevišķi vai biedru sapulcēs, veidot atvērtu vidi ideju apmaiņām starp aktīvajiem Bieriņu apkaimes iedzīvotājiem;
  • veicināt gan lokālo, gan valstisko patriotismu dažādu aktivitāšu ietvaros, tajā skaitā, sociālajās akcijās un citos pasākumos apkaimē.

3.nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana

3.1. Biedrībā var iestāties jebkura fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.

3.2. Fiziska persona, kas ir nepilngadīga, tiek uzņemta biedrībā kā biedra kandidāts ar valdes lēmumu, ja vienlaikus ar iesniegumu par iestāšanos biedrībā ir iesniegts arī Civillikumā noteikto bērna pārstāvju apliecinājums, ka tas/tie piekrīt bērna dalībai biedrībā. Lēmumu par nepilngadīga biedra kandidāta apstiprināšanu biedra statusā valde pieņem tikai pēc biedra kandidāta pilngadības sasniegšanas. Biedra kandidāta tiesības un pienākumi atbilst statūtos noteiktajiem biedrības biedra tiesībām un pienākumiem, izņemot tiesības balsot jautājumos, kas ir ekskluzīvi kopsapulces kompetencē.

3.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā četru nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

3.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.

3.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei.

3.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:

3.5.1. biedrs vairāk kā 6 (sešus) mēnešus nav nomaksājis biedra naudu pēc maksāšanas termiņa beigām;

3.5.2. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;

3.5.3. biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;

3.5.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

3.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi

4.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:

4.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē;

4.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;

4.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.

4.2. Biedrības biedru pienākumi:

4.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru kopsapulces un valdes lēmumus;

4.2.2. maksāt biedra naudu atbilstoši statūtos noteiktajai kārtībai;

4.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu.

4.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru kopsapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama attiecīgā biedra piekrišana.

5.nodaļa. Biedru kopsapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana

5.1. Biedru kopsapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.

5.2. Biedru kopsapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru kopsapulcē tikai personīgi.

5.3. Kārtējā biedru kopsapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā – ne vēlāk kā līdz 31. martam.

5.4. Ārkārtas biedru kopsapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

5.5. Biedru kopsapulce tiek sasaukta ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces, paziņojot katram biedram rakstiski (arī elektroniski), mutiski vai telefoniski (arī sms). Par biedru informēšanu ir atbildīga biedrības valde.

5.6. Biedru kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no balsstiesīgajiem biedriem.

5.7. Ja biedru kopsapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, ne vēlāk kā četru nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru kopsapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

5.8. Biedru kopsapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse klātesošo balsstiesīgo biedru no klātesošajiem balsstiesīgajiem biedriem. Lēmums par Statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā divas trešdaļas no klātesošajiem balsstiesīgajiem biedriem.

6.nodaļa. Izpildinstitūcija

6.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no 5 (pieciem) valdes locekļiem.

6.2. Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu.

6.3. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru kopsapulces kompetencē.

6.4. Valdes priekšsēdētājs pārstāv Biedrību atsevišķi. Pārējie valdes locekļi pārstāv biedrību kopīgi ar vismaz 2 (diviem) valdes locekļiem.

6.5. Valdes loceklis pilda savus pienākumus brīvprātīgā vai atlīdzības darbā atbilstoši biedrības finansiālajam stāvoklim.

6.6. Valdes locekļus ievēl uz 3 (trīs) gadiem.

7.nodaļa. Revidents

7.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru kopsapulce uz vienu gadu.

7.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.

7.3. Revidents:

7.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

7.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;

7.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

7.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.

7.4. Revidents veic revīziju biedru kopsapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

7.5. Biedru kopsapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

8.nodaļa. Biedru nauda

8.1. Biedrības biedri maksā biedru naudu vienu reizi gadā. Biedru naudas apmērs tiek noteikts biedru kopsapulcē.

8.2. Iestājoties Biedrībā, biedri iemaksā tekošā gada biedru naudu statūtos noteiktajā biedru naudas apmērā.

8.3. Biedru kandidāti ir atbrīvoti no biedru naudas maksāšanas līdz biedra statusa iegūšanai.

 

 

 

Statūti apstiprināti dibināšanas sapulcē , 2017.gada 21.septembrī

 

Viesturs Silenieks -